Astrologia - Horoskopy - Jyotish

Interpretacje oraz analizy - znaki Zodiaku, planety, domy, aspekty...

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

S?o?ce w 4 domu

E-mail Print PDF

S?o?ce w czwartym domu sprawi, ?e W?a?ciciel horoskopu b?dzie mia? wadliwe ko?czyny, b?dzie dumny, wyst?puje przeciw spo?ecze?stwu i posiada ognisty temperament...

 

Cho? to czasem niepor?czne - wa?ne ?ycie jest wewn?trzne.

Ró?ne budz? si? nas przyczyny - przywi?zanie do rodziny.

Z tego za? ju? jest gotowe - skr?powanie zawodowe.

Inni z rodzinnej mi?o?ci - ho?duj? tradycyjno?ci,

Cz?sto bywa dostrzegalny - ?ycia styl patriarchalny.

Weso?y Horoskop - Leszek Szuman

 

W 32 roku jego ?ycia, W?H odnajdzie odpowiednie ?rodowisko, w którym si? zaadoptuje i zacznie dobrze prosperowa?. Wtedy stanie si? szanowany i zdob?dzie szacunek. Dzi?ki pomy?lno?ci osi?gnie wysok? pozycj? i stanie si? dzielny.

 

W?H nie b?dzie jednak?e dobrze sytuowany finansowo. Je?li pan 4 dom jest silny (b?d?c wysoki) albo jest w jego w?asnym znaku i jest umieszczony w kwadracie (Kendra) albo trójcy (Dharma trikona mianowicie 1,5 albo 9), W?H nab?dzie wysokiej klasy pojazdy lub b?dzie cieszy? si? d?ugimi wycieczkami, najprawdopodobniej do dalekich krajów.

Je?li pan 4 jest zrzeszony albo aspektowany przez szkodliwe albo jest umieszczony w z?ym domu (3, 6,8 albo 12), W?H b?dzie musia? cz?sto pokonywa? ma?e odleg?o?ci co sprawi mu cierpienie. W?H nie posiada w?asno?ci ziemskiej, ?yje cz?sto w domach innych ludzi. W?H dobrze sobie radzi w 32 roku ?ycia i osi?gn? wysok? pozycj?. Nie b?dzie dobrze sytuowany finansowo. By? mo?e S?o?ce nie pozwoli jemu, by zgromadzi? bogactwo.

Bhrigu Sutry daj? wyt?umaczenie pozycji pana 4 domu. W przypadku gdy S?o?ce znajdzie si? w Bandhu Bhava, (kiedy Pan Bandhu jest wysoki b?dzie z Wenus) W?H wyruszy w podró? w wieku 32 lat. Je?li Pan Bandhu do??czy do Pana Karm w jego domu a Pan czwartego domu znajdzie si? w podniesieniu w diagramie Navamsa W?H w wieku 42 lat b?dzie podró?owa? dzi?ki pomocy finansowej. Wymiana mi?dzy Panami Labh i Bandhu; taka yoga pob?ogos?awi podró?ami w dwunastym roku ?ycia. Korzystne zwi?zane z Bandhu Bhava a tak?e z jego Panem, przynios? pomy?lne podró?e a szkodliwe stworz? tylko szkodliwe skutki zwi?zane z podró?ami. W przypadku gdy korzystne znajd? si? w Bandhu rzuc? drishti na Bandhu albo znajd? si? w yuti (w koniunkcji) z Panem Bandhu albo rzuc? Drishti na Pana Bandhu Bhava W?a?ciciel horoskopu b?dzie szcz??liwy dzi?ki podró?om i b?dzie wolny od wypadków i niebezpiecze?stw. Szkodliwe w przeciwie?stwie do korzystnych spowoduj? straty i dotyczy? b?d? pojazdów i wypadków w czasie podró?y.

?aden dom nie mo?e dobrze prosperowa? je?eli jego w?adca  nie jest "zdrowo" umieszczony.

Czwarty dom oznacza w?asn? ziemi?. W?H, posiadaj? dom, w którym si? urodzili lub te? mieszkaj? w miejscu w?asnych narodzin (wie?, miasto).

Pomimo S?o?ca b?d?cego w czwartym domu, je?li pan 4 dom jest silny i dobrze umieszczony, W?H ucieszy si? bogactwem posiadaj?cym ?ród?o we w?asnej ziemi, domu lub  miejscu urodzenia.

Je?li pan 4 jest umieszczony?le albo jest inaczej mówi?c poni?ej szkodliwego wp?ywu, W?H b?dzie pozbawiony tych komfortów. To jest oczywiste, ?e S?o?ce nie zajmuje dobrej pozycji w 4 domu (woda+ogie?=...takie - psssss albo blllly).

Matka W?H cierpi przez obecno?? S?o?ca w 4 domu chyba, ?e S?o?ce jest w jego w?asnym znaku albo ma wp?yw korzystnej albo w?adca 4 i Ksi??yc jest dobrze postawiony. S?o?ce te? niekorzystnie oddzia?uje na szcz??cie zwi?zane z domem rodzinnym W?H czyli mo?e sprawi?, ?e W?H zamieszka daleko od w?asnego miejsca urodzenia.

W?H b?dzie bardzo towarzyski, jest ekspertem w wokalu i muzyce instrumentalnej, zdobywca, cieszy si? zyskami dzi?ki ?onie oraz jej bogactwem i jest ulubie?cem króla. Pokonywany jest przez wrogów i nie zaznaje spokoju umys?u.

Last Updated on Tuesday, 28 December 2010 18:30